GUPERNUR…..MENTA DUIT !

Kabupaten Jago di wewengkon Gupernuran Gedong Sate ceuk Koran Radar geus  kadatangan jalma garagah tur someah. Tong dicaturkeun deui ari Kang Dedi urang Purwakarta mah, geus ledeg ningcak tanah Tatar Santri dibarengan ku Kang Abe. Isuk pageto bakal rabul jalma anu mencrong kaluuhan Gupernur Gedong Sate, kayaning bentang felem Dedi Mizwar, bentang Bodrek Dede Yusuf, bentang baranang Nurul Arifin, Bentang Kadin Agung Suryamal, bentang dapur  Ceu Netty Heryawan jeung aya deui bentang pasantren ngan poho deui ngarana.
“ Leuh….caang…caang Kabupaten Jago ku para bentang. Hanjakal geuning hanjakal teu nepi ka Tumaritis,” ceuk Si Cepot bari ngahaleuang lagu tagonian jaman baheula.
“ Salamat datang, kami ucapkan, pada baginda yang budiman, mari bangun Pandawa Jago, sabab rahayat hayang diogo,” cenah.
“ Diogo, kawas budak, kerja…kerja…kerja, kerja keras !, ceuk Kangjeng Raja, Jokowido oge”  ceuk  Si Gareng.
“ Asana mah, Joko Widodo, lain Jokowido,” ceuk Si Cepot.
“ Heueuh, eta mah di nagara manusa, pan urang mah wayang, kumaha dalang we, tong loba unyek, “ tembal Si Gareng.
“ Rek loba semah karasep, gareulis, garagah jeung barentang nya Aka ?” ceuk Si Gareng.
“ Nya heueuh, sakeudeung deui oge, bakal banjir senyuman, ti para bentang,” ceuk Si Cepot.
“ Naon mangfaatna senyuman Aka ?”
“ His, senyum teh salah sahiji ibadah. Asal ulah senyum sorangan, kawas anu stress,” tembal Si Cepot.
“ Ari uing mah lain hayang senyuman Aka, hayang duit,” ceuk Si Gareng deui.
“ Neangan sorangan, tong sok ngarep-ngarep pamere. Eta hiji totonden kabalangsakan jelema,” ceuk Si Cepot.
“ Balangsak kasarerea meureun, kanu dibere jeung kanu merena,” ceuk Si Gareng.
“ Geuning ngarti, kanu mere matak ngolokeun, kanu dibere jadi pangedulan… euweuh mundingna !” ceuk Si Cepot.
“ Bekerja-bekerja agar mulia “ ceuk Si Gareng bari ngawih lagu budak SD.
Gung…..! Aswatama nakol goong bari ngurilingan kampung.
“ Siapkeun pesak anu baradag, baju gamis oge pesakan dina tonggongna siga Kangjeng Dimas !” ceuk Aswatama bari gogorowokan.
“ Rek aya para bentang tea wara-riwi ka Tumaritis lain ?” ceuk Si Cepot.
“ Saha wae anu datang rahayat kumpul para calon Gupernur Gedong Sate rek daratang,” ceuk Si Cepot.
“ Naha kudu nyadiakeun pesak baradag ?” ceuk Si Cepot deui.
“ Duit, duit, Pot, pasti nyawer keur kieu mah,” tembal Aswatama.
Bring para bentang daratang. Maranehna rek paridato nerangkeun kumaha carana sangkan Gupernuran Gedong Sate leuwih maju.
Solongkrong Aswatama kahareup.
“ Teu kedah pidato Agan, rahayatna oge tos parusingeun, moal didarangukeun, artos we kana pesak masing-masing, sing ageung,” ceuk Aswatama.
Para bentang ngaharuleng lantaran kabehna oge Tawadu alias Tara Mawa Duit.
“ Saupamina nyolok oge kedah diongkosan atuda, apa eta mah kapentingan juragan, sanes kapentingan rahayat. “ ceuk Aswatama.
Si Cepot nangtung dina papayon jadi direjen paduan suara.
“ Lagu Wajib Kalurahan Tumaritis !” ceuk Si Cepot.
Breng grup  paduan suara ngalagu bareng.
“ Duit….duit…semua orang butuh duit. Kemana mana mencari duit, dimana-mana dicari duit, duit…duit….duiiiiiiiiiiit,”
Seak angina puyuh, bru panggungna runtuh, si Cepot ugil-ugilan katindihan papan panggung. Barang hudang, para bentang geus marulang.*)

------------------------------DAGANGAN SETAN MAH, NAJAN MAHAL, PAYU PISAN.
Babaturan anyar, Kang Edo Saefudin, nyampeurkeun ka Si Cepot di desa Tumaritis. Ceuk Kang Edo, ari guru anu nanjeurkeun ahlak jeung bebeneran dibayar murah tapi ari artis anu sok rajeun ngaruksak akhlak, dibayarna mahal. Si Cepot nyengir.
“ Komo koruptor mah, incuna iblis, bari bayaran gede, maling deuih,” ceuk Si Cepot.
“ Numawi, Kang, guru mah, ngajual buku oge tos dicaram,” ceuk Kang Edo.
“ Muhun, dagang surga mah sesah pajengna sareng bayarana alit, mangga taroskeun ka Ajengan Tjepy Djauharudin, atanapi ka Haji Ending Bachrudin, basa sasih puasa kapungkur, honor dakwah  Kultum di Kaum, sasasihna mung saratus rebu perak,” ceuk Si Cepot.
Kang Edo nyerengeh. NIatna mah, manehna hayang majoangkeun nasib guru honor anu gajih sabulanna ngan ukur mahi keur ngosok huntu.
Kabeneran torojol Batara Kresna.
“ Perjuangan hade tah Kang Edo Saefudin teh, sanajan ngan saukur nulis dina Face Book, tapi kaharti maksudna, bener pisan. Pangasilan Guru eleh ku bodor atawa kunu carahal cirihil dina sinetron. Tapi, pagawean guru mah bari ibadah. Elmu anu dilaksanakan ku muridna, ganjaranana mayeng nepi ka akherat,” ceuk Batara Kresna.
Si Cepot unggut-unggutan.
“ Saupami ngajarna bari culang-cileung sareng beuteungna gogorowokan margi mung kaeusian ku bala-bala tilu, kumaha tak Agan Batara ?” ceuk Si Cepot.
“ Tawakaltu Alallah, rezeki mah lain kudu datang tina bor sakola, tapi ti Gusti Allah,” tembal Batara Kresna.
Gejlig Gatot Kaca turun ti langit.
“ Lamun hayang beunghar tapi bakal madorot kudu milu ngajual dagangan setan. Sabab, ari dagangan setan mah, sanajan mahal bari matak weureu, laku wae Pot,” ceuk Gatot Kaca.
“ Sapertos naon agan ?” ceuk Si Cepot.
“ Enya, saperti anu ditulis ku Jang Edo, ari guru mah ngadangkeun surga, nitah IMTAK jeung IMTEK, hargana murah mungguh dunya. Ari artis mah, kapeung ngadagangkeun dagangan setan, ngajar teu uni ka masyarakat, tangtu we bayaranana gede,” tembal Gatot Kaca.
“ Sapertos Nakoba sareng Miras, panginten ?” ceuk Si Cepot.
“ Tah kitu, sanajan dilarang, diboro, warungna disegel, jalmana dibui, tapi ari setan mah apan mahluk halus, angger we rayap daganganana,” tembal Gatot Kaca.
Aswatama nyampeurkeun bari nyunyuhun nyiru.
“ Barade dagangan setan, barade……” ceuk Aswatama, nawarkeun daganganana.
Loba jelema recok mareulian.
“ Dagang naon euy, Tama ?” ceuk Si Cepot.
“ Dagang elmu,  kadaharan jeung inuman,” tembal Aswatama.
“ Cenah dagangan setan ?” ceuk Si Cepot deui.
“ Nya enya atuh, da dagang surga mah keur murah teh teu pati payu,” tembal Aswatama.
“ Naon tah daganganana ?” ceuk Si Cepot deui.
Aswatama nuduhkeun daganganana.
“ Ieu elmu, nyaeta elmu ajug, elmu takabur, elmu sombong, elmu adigung, elmu koret, elmu kedul, elmu pelet, elmu syirik. Ieu dahareun jeung inumeun,  Narkoba jeung miras,” ceuk Aswatama.
Gatot Gaca molotot.
“ Atuh sarua anu dagangna oge setan,” ceuk Gatot Kaca.
“ Setan ganteng jeung beunghar panginten Gan Kaca ?” ceuk Aswatama.
Kombayana datang bari leumpangna atug-atugan.
“ Piceun dagangan setan teh Tama, tong nurutan bapa maneh, didunya rengkod…teuing diakherat mah,” ceuk Kombayana.
“ Beuki angot rengkodna,” ceuk Si Cepot.
Gatot Kaca seuri.
“ Moal ari bener-bener tobat mah, buru-buru we tobat bisa kaburu paeh,” ceuk Gatot Kaca bari nenjrag bumi. Ber hiber deui ka awang-awang.*).


Tidak ada komentar:

Write a Comment


Top